На основу члана 11. Закона о дивљачи и ловству и члана 32. и 42. Статута Ловачке коморе Србије (02-03/2011, 02-07/2012, 02-13/2014), а полазећи од стандарда и циљева садржаних у међународним документима који се односе на дивљач и ловство, поштујући домаћу ловну традицију и легислативу у циљу побољшања друштвеног положаја ловних радника, заштите дивљачи као општег добра и подизања угледа ловства

 

Управни одбор на предлог Етичког комитета Ловачке коморе Србије доноси:

 

КОДЕКС ПРОФЕСИОНАЛНЕ ЕТИКЕ ЛОВНИХ РАДНИКА

ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

 

Предмет

 

Члан 1.

 

Кодекс професиналне етике ловних радника Републике Србије садржи општа и темељна начела (постулате) која се морају поштовати приликом обављања послова у ловству.

Кодекс ближе уређује однос ловних радника према дивљачи као општем добру, односе између ловних радника и трећих лица (шира јавност), међусобне односе ловних радника, као и њихово организовање и однос према струковној организацији.

Кодекс професионалне етике подржава и штити ловне раднике који професионално обављају послове у ловству, а углед ловне струке држе на највишем нивоу, али и представља основ за санкционисање оних ловних радника који не раде у складу са правилима струке и начелима ловне етике.

Непознавање Кодекса не ослобађа одговорности чланове Ловачке коморе Србије (у даљем тексту: Комора).

 

Обавезност Кодекса

 

Члан 2.

 

Кодекс се односи на све чланове Коморе.

Члан Коморе који повреди Кодекс врши повреду професионалне дужности угледа струке и непоштовања струковне организације због које подлеже утврђивању дисциплинске одговорности у складу са Законом и актима Коморе.

 

Етички комитет

 

Члан 3.

 

Кршење овог Кодекса утврђује Етички комитет Коморе.

Етички комитет стара се о спровођењу Кодекса у складу са Законом и Статутом Коморе, а нарочито разматра етичка питања која се односе на обављање професије, даје мишљења о раду чланова Коморе у складу са Кодексом промовише принципе професионалне етике ради обезбеђивања етичког понашања чланова Коморе и обавља друге послове у вези са применом и поштовањем Кодекса.

Задатак Етичког комитета је изрицање дисциплинских мера на основу поштеног суђења, утврђивање одговорности на основу релевантних доказа, спровођење дисциплинског поступка и мирног решавања спорова.

Етички комитет је обавезан да својим ауторитетом заштити ловног радника када му је неоправдано угрожена част, достојанство и углед који ужива као ловни радник.

Етички комитет својим радом треба да помогне у изградњи поштовања друштва према ловним радницима и ловства као делатности.

 

Ловни радник

 

Члан 4.

 

Ловни радник је лице које има изворну или нострификовану диплому најмање средњег школског образовања издату од овлашћене и признате установе, а које је у току школовања положило предмет из области ловства и члан је Коморе.

 

Члан 5.

 

Послове у области ловства може обављати лице које има потврду о испуњавању законских услова за обављање одређених послова у ловству тј. лиценцу, коју је издала Комора, као законом овлашћена национална организација која се бави пословима издавања и одузимања лиценце.

Сходно Закону о дивљачи и ловству Комора као поверене обавља послове издавања и одузимања лиценце, а акти које у том својству издаје имају карактер јавне исправе.

 

ПОСТУЛАТИ ЛОВНИХ РАДНИКА

 

Општа начела

 

Члан 6.

 

Од ловних радника се захтева да поштују етичка начела, правила понашања и професионалне стандарде утврђене овим кодексом и то: интегритет, поштење, независност, објективност и непристрасност, политичку неутралност, компетентност и професионално понашање.

 

а) Интегритет

 

Принцип интегритета је основна вредност Кодекса.

Интегритет обавезује ловне раднике да поступају исправно и часно у професионалним и пословним односима, што подразумева такво понашање које доприноси очувању и подстицању поверења јавности у интегритет, непристрасност и ефикасност ловних радника.

Интегритет такође подразумева такво понашање које подразумева да се ловни радници понашају на начин који заговара сарадњу и добре односе унутар професије, што доприноси поштовању и поверењу корисника њихових услуга и других заинтересованих страна.

 

б) Поштење

 

Дужност ловних радника је да се придржавају високих стандарда понашања у току обављања послова у ловству . Да би очували поверење јавности ловни радници су дужни да поступају поштено и искрено.

 

в) Независност, објективност и непристрасност

 

Независност подразумева да ловни радници буду независни и непристрасни тј. треба да се понашају у свом наступу на начин који увећава, а не смањује њихову независност.

У свом раду независност ловних радника не сме бити угрожена личним и спољним интересима.

Ловни радници не смеју дозволити да пристрасност, сукоб интереса или утицај других угрози професионално и пословно расуђивање.

 

ђ) Компетентност и професионално понашање

 

Обавеза ловних радника је да се увек понашају на професионалан начин и да примењују високе професионалне стандарде у вршењу свог посла, који ће им омогућити компетентно и непристрасно вршење њихове дужности.

Ловни радници су дужни да се придржавају принципа одржавања професионалне оспособљености што подразумева стално стручно усавршавање.

Ловни радници су дужни да стручно знање стечено професионалним усавршавањем, ненаметљиво и стрпљиво преносе својим сарадницима, а посебно да пружају помоћ и подршку током рада и обуке својих колега.

 

Члан 7.

 

Ловни радник мора у свом професионалном и друштвеном деловању следити морална и етичка начела.

Ловни радник мора уважавати начела професионализма те следити стручна и научна достигнућа која се односе на ловство.

 

Члан 8.

 

Ловни радник доприноси личном угледу и угледу струке: стручношћу, преданошћу, савесношћу, поштењем и скромношћу.

 

Ловни радник је дужан да:

 

а) професионалним приступом брине за услове и средину у којима дивљач живи;

 

б) активно учествује у заштити дивљачи, њених станишта и животне средине;

 

ц) пружи допринос развоју ловства и ловне струке, кроз учествовање у научним и едукативни скуповима из области ловства;

д) константно обнавља и продубљује своја знања и на свом ужем подручју деловања унапређује квалитет обављања послова;

 

е) прихвати и подржи иницијативе које иду у корист моралних и материјалних интереса ловних радника у целини, при чему се не сме занемаривати општи интерес друштва;

 

ф) заштити колеге који су се придржавали закона и прописа пре него што се изврши процена њиховог личног и стручног рада;

 

г) личним примером афирмише добре колегијалне односе.

 

У обављању својих професионалних послова ловни радник треба да поступа стручно, савесно, искрено, правовремено и разумно.

 

Члан 9.

 

Рад ловних радника треба да се темељи на правилима струке и науке.

Поступање ловних радника мора бити у складу са законом, прописима којима се регулише ловство и општим актима Коморе.

 

Члан 10.

 

У свакодневној пракси ловни радници су дужни да одржавају лични углед какав стручна и шира јавност очекује, а који је од пресудне важности за углед ловне струке у целини.

Потреба за стицање зараде и профита не смеју довести у питање углед ловних радника, ловне струке и професије.

Стручно усавршавање ловних радника

 

Члан 11.

 

Ловни радник има обавезу трајног стручног усавршавања ради продубљивања свога знања, вештина и практичних искустава као и да своје знање, вештине и практична искуства пренесе на своје колеге, сараднике, корисника ловишта и ловце.

Ловство као делатност у себи обједињује више научних области, зато ловни радници у свом усавршавању морају тежити мултидисциплинарном приступу који се остварује у сарадњи са сродним професијама.

Ловни радници у служби општег интереса и заштити државног ресурса, али и појединачних права трећих лица морају да уводе у праксу савремена достигнућа, позитивна искуства других земаља, али и да понуде решења за изазове којима је изложено ловство у Републици Србији.

Одржавање нивоа знања и вештина неопходних за правилно обављање послова у ловству се постиже у процесу континуиране едукације, којом се омогућује да ловни радници буду упознати са најновијим сазнањима у области ловства и њиховом применом у пракси.

 

Члан 12.

 

Ловни радник може користити само оне стручне квалификације које су признате од стране Републике Србије.

 

ЛОВНИ РАДНИЦИ И ДИВЉАЧ

 

Члан 13.

 

Ловни радник приликом обављања послова у ловству, своја стручна знања мора користити поштујући начело одрживог газдовања природних ресурса и тим начелом се руководити у своме раду и свим другим активностима.

Ловни радник је дужан да се о дивљачи као општем добру стара са пажњом доброг домаћина.

Ловни радник је дужан да приликом обављања послова у ловству поштује стандарде и законске прописе који се односе на поступање са дивљачи.

Поступање са дивљачи у случајевима када је угрожена од елементарних непогода, у случајевима спречавања и сузбијања заразних болести, организованог хватања повређене дивљачи, насељавања дивљачи и испитивања урођених особина ловачких паса, као и са дивљачи за потребе научног истраживања, наставе, зоолошких вртова и музеја, мора се обављати на хуман начин и у складу са прописима.

Ловни радник се у обављању послова поред стручних и етичких принципа придржава добрих ловачких обичаја и ловне традиције.

 

ЛОВНИ РАДНИЦИ И ДРУШТВО

 

Члан 14.

 

Ловни радник треба да енергично и савесно обавља свој посао, поштујући законске и друге прописе који се односе на дивљач и ловство.

Ловни радник је дужан да сарађује са надлежним државним органима у спровођењу мера које су прописане законским и другим прописима.

Ловни радник треба да настоји да одржи креативан однос према раду и да развија добре међуљудске односе и ситуације приликом обављања послова.

Ловни радник је дужан да доприноси стварању радне околине у којој нема злостављања на раду, као ни понашања која би могла да допринесу немогућности правилног обављања послова.

Ловни радник је дужан да брани част, достојанство и традицију своје професије примереним вођењем личног и професионалног живота у циљу постизања што већег угледа ловне делатности у друштву и ловства у целини.

 

МЕЂУСОБНИ ОДНОСИ ЛОВНИХ РАДНИКА

 

Члан 15.

 

Односи између ловних радника морају се темељити на узајамном поштовању, помагању и солидарности, пријатељству, толеранцији, искрености, међусобном поверењу и достојанству.

 

Члан 16.

 

Ловни радници имају право и дужност професионалне сарадње, размене мишљења као и међусобне моралне и стручне подршке.

Размена стручних мишљења мора да буде објективна и аргументована, без личне острашћености.

Увреде, потцењивачки коментари и неоправдане критике колега ловних радника у јавности представљају срамотну деградацију ловне струке и кршење Кодекса.

 

Члан 17.

 

Ловни радник не сме омаловажавати стручно знање и радне способности колега као ни истицати своју стручност и вештине на штету других ловних радника.

Ловни радник не сме примењивати поступке који грубо вређају колеге, штети њиховој части, угледу или послу.

 

Члан 18.

 

Дужност ловних радника је да међусобна неслагања и сукобе реше у међусобном контакту, а уколико то није могуће да искористе механизме које им пружа Комора као струковна организација.

У случају да настале спорове није могуће отклонити у међусобном контакту, Комора треба да обезбеди услове за спровођење поступка мирног решавања спорова њених чланова.

При решавању спорних питања ни један од учесника не сме се користити службеним или приватним притисцима, политичке, социјалне, економске или административне природе.

 

СТРУКОВНА ОРГАНИЗАЦИЈА

 

Члан 19.

 

Ловни радници су организовани у своју струковну организацију Ловачку комору Србије.

Циљ Коморе је заштита права и интереса ловних радника и унапређење ловства.

Ловни радник је дужан да уважава и чува углед, аутономију и интегритет Коморе, која му пружа професионалну подршку и штити његове интересе.

 

У односу према Комори ловни радник треба:

 

- да извршава коначне одлуке њених органа;
- да благовремено и у потпуности испуњава своје материјалне и друге обавезе;
- да у остављеном року одговори на писано обраћање или да се одазове на позив њених надлежних органа;
- да у службеном обраћању износи истините податке;
- да достави тражене исправе и пружи тражена објашњења;
- да без оправданог разлога не одбија избор или именовање у њене органе и тела;
- да стручно, савесно и благовремено извршава обавезе у органима и радним телима у које је изабран или именован, и учествује у њиховом раду.

Ловни радник изабран или именован у органе и радна тела Коморе треба да штити законска права и интересе ловних радника.

Ловни радник је дужан да се активно залаже за очување и унапређење угледа Коморе у стручној и широј јавности у земљи и иностранству.

 

ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДЕ КОДЕКСА

 

Члан 20.

 

Комора у складу са Статутом, Дисциплинско-етичким правилником и другим актима Коморе може покренути дисциплински поступак и применити дисциплинске мере против оних ловних радника који су се огрешили о одредбе овог Кодекса.

 

Члан 21.

 

Комора прописује дисциплинску одговорност и спроводи дисциплински поступак због повреде Кодекса.

Члан Коморе има право и дужност да о сваком кршењу Кодекса обавести Етички комитет Коморе који се стара о спровођењу Кодекса у складу са законом и Статутом Коморе.

Члан Коморе има право и да подноси пријаве, представке и предлоге Етичком комитету у питањима из његове надлежности, као и да на њих добије одговор ако га захтева.

Комора је дужна да предузима мере против ловних радника који крше Кодекс.

Ако у Кодексу не постоји правило које се на одређени случај може непосредно применити, Кодекс ће бити примењен у складу са смислом његових начела.

 

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

 

Члан 22.

 

Ради стварања услова за спровођење Кодекса професионалне етике ловних радника, сви чланови Коморе су дужни да се упознају са одредбама које су прописане у Кодексу и да их се придржавају приликом обављања послова у ловству.

 

Овај Кодекс ступа на снагу даном доношења а примењује се по добијању сагласности надлежног министарства.

 

У Б Е О Г Р А Д У,                                                                                            Председник Управног одбора
дана: 21.04.2015. године                                                                                    Ловачке коморе Србије

                                                                                                                           ______________________

                                                                                                                              др Милутин Ђорђевић